پروژه تکمیل عملیات ساختمانی و انجام امور تاسیسات برقی و مکانیکی بلوک C از مجتمع مسکونی تیساشهر