پروژه احداث ساختمان مرکزی تعمیرگاه مرکزی شماره ۴ سایپایدک