پروژه احداث خوابگاه دانشجویی دانشگاه ولیعصر رفسنجان