عملیات احداث با تکمیل بازارهای رسته اول میادین میوه و تره بار سال۹۲