طراحی،تهیه،تدارک مصالح و اجرای پروژه پارکینگ طبقاتی منطقه ۸ کرج بصورت EPC