احداث پل ارتباطی و دیوار پیرامونی و ساختمان اداری شرکت فولاد کاوه جنوب