پروژه عملیات محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی شهرک رویای کیش