پروژه عملیات تاسیسات برقی و مکانیکی شهرک رویای کیش