پروژه احداث سلف سرویس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار