عملیات طراحی و تهیه و تدارکات مصالح و تجهیزات مصلای کرج