طراحی،تهیه،تدارک مصالح و اجرای پروژه پارکینگ طبقاتی منطقه 8 کرج بصورت EPC

EnglishPersian